De overdracht van ons werk is aanstaande maar voor dit jaar afsluiten met een tekort, kunnen wij ons beslist niet veroorloven! Voorlopig verblijf in Nederland en werken vanuit huis.

Language: 
Dutch
Sent On: 
Wed, 2021-11-24
Year: 
2021
Newsletter Number: 
37

Beste Nederlandse nieuwsbrieflezers,

 

Een klein stukje historie

 

In de afgelopen jaren is mede dankzij uw hulp enorm veel bereikt. In 1994 vertrok ik naar Egypte. Mijn vrouw Sawsan en kinderen volgden in Februari 1995. De Nederlandse organisatie Open Doors vroeg mij in 1995 de verhalen over gedwongen bekeringen van jonge Christelijke meisjes naar de Islam te onderzoeken.  Dit resulteerde in een uitvoerig rapport “Conversions of Christians to Islam; Forced or Free? Findings from 1995-1996” dat mijn verdere leven in Egypte diepgaand heeft beïnvloed. Waren dit inderdaad bekeringen onder fysieke dwang? Van alle voorbeelden die ik onderzocht heb was daar geen sprake van maar wel kon vaak van sociale dwang gesproken worden. Ik vond in mijn onderzoek een complexiteit die in de verhalen naar buiten volledig onderbelicht was. Dat bleek met veel meer onderwerpen het geval te zijn en dat was de motivatie om in 1997 een begin te maken met de Religious News Service from the Arab World. Vanaf 2003 werd de naam veranderd in Arab-West Report.

 

Dit zijn beslist geen makkelijke jaren geweest. We gingen vaak door financieel moeilijke perioden hetgeen ook heel zwaar voor mijn gezin was. Maar aan de andere kant is een database met 56.000 artikelen en rapporten ontstaan waar heel veel onderzoekers en studenten gebruik van hebben kunnen maken en o.a. voor meerdere PhD studies is gebruikt. We zijn nu in gesprek met de Amerikaanse Universiteit in Cairo voor een overdracht van deze database aan deze universiteit waarmee dit werk alleen maar in invloed kan toenemen.

 

Werkend naar de overdracht door naderend pensioen

 

In 2008 vormden we, zonder enige financiële steun, het begin van een onderwijs centrum voor vluchtelingen. Nu hebben we, in Peter Mathias, een tot nu toe onbetaald, Brits schoolhoofd en zijn we met dezelfde universiteit in gesprek voor een overdracht van dit werk waarmee de eerste officieel erkende vluchtelingenschool in Egypte kan ontstaan.

 

Ook het werk voor onze Arab-West Report database is beslist niet afgerond al is dit wel voor mij wel het laatste jaar als eindredacteur van Arab-West Report voordat ik ben pensioen ga. Dit betekent niet dat ik het werk voor Arab-West Report stop maar wel dat ik het werk voor de database probeer over te dragen aan Dr. Matthew Anderson, een voormalige Anglicaanse priester die de wetenschap is ingegaan en nu docent Islam aan de Georgetown University in Washington, USA is. Matthew heeft aangegeven graag aan het einde van dit academische jaar in Egypte te starten. Dat is rond 1 juni 2022.

 

Voorlopig werken vanuit huis

 

In de afgelopen tien jaren ben ik meer in Egypte dan in Nederland geweest. Natuurlijk vonden mijn vrouw en familie dit niet fijn. Ik heb daarom afgesproken dat ik mijn werk voor Egypte vanuit Nederland voortzet. Dat betekent dat ik hier het werk voor Egypte redigeer en hier het werk in Egypte met behulp van elektronische communicatiekanalen probeer te ondersteunen. Dit is uiteraard tot 1 juni prima vol te houden.

 

De financiën, verzoek om steun ter oplossing van nog een klein tekort

 

De structuur van onze organisatie in Egypte schrijft voor dat we elk jaar zonder een tekort moeten afsluiten. Echter voor dit jaar dreigde een tekort van 3000 Euro. De Christelijke Gereformeerde Nebo kerk in Den Haag draagt 2000 Euro bij. In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Morgenster kerk, in Den Haag-Zuid is in een collecte € 275,49 bijeengebracht voor ons werk. We zijn heel dankbaar voor hun steun! Hiermee hebben wij dus nog een tekort van € 725,-. Ook een klein tekort is een probleem voor een organisatie die van giften leeft en geen reserves heeft. Daarnaast zijn er nog slechts vijf weken tot het einde van dit jaar. We willen daarom graag een beroep op u doen voor een bijdrage om dit tekort weg te werken. Het is voor Nederlandse donateurs belangrijk te weten dat de Stichting Arab-West Foundation een Anbi stichting is en daarmee zijn uw giften voor de belasting aftrekbaar.  

 

Presentaties in Nederland

 

Doordat ik nu in Nederland ben is het ook makkelijker in Nederland presentaties over ons werk te geven. Helaas strooit de corona-pandemie roet in het eten. Zo was het de bedoeling om in het begin van 2022 in Veenendaal een fototentoonstelling over de Heilige Familie traditie in Egypte te geven. Daarbij wilden we ook foto’s van locaties van deze traditie verkopen en die opbrengst gebruiken voor ons werk in Egypte. Helaas kan dit door de nieuwe maatregelen om de pandemie tegen te gaan nu niet doorgaan. Maar mocht u geïnteresseerd zijn in een tentoonstelling later in 2022 dan kan dit uiteraard worden verzorgd.

 

Slotwoord

 

Mijn verblijf in Nederland maakt het wel makkelijker om in Nederland verblijvende studenten bij hun stages te begeleiden. Dat is uiteraard naast de online begeleiding van studenten in Egypte.

 

Uit de Engelse nieuwsbrieven weet u uiteraard al dat we een prachtige nieuwe website hebben die een goede indruk geeft van ons werk voor ons onderwijs centrum. Zie: www.cawulearningcentre.com

 

Dit zijn grote veranderingen maar ik blijf betrokken totdat de overdrachten gerealiseerd zijn. Het helpt daarbij om dit jaar zonder tekort af te sluiten. Help u mee dat mogelijk te maken? Stichting Arab-West Foundation: IBAN: NL35 RABO 0105 7799 62 met de vermelding “gift 2021”! Met heel hartelijke groet en wensen voor een gezegende Kerst.

 

 

Kees Hulsman

 

Eindredacteur Arab-West Report